Základní informace o zkušebním provozu LTE v pásmu 800 MHz

V souladu s podmínkami výběrového řízení je uložena mobilním operátorům - držitelům individuálních oprávnění (dále jen „IO“) v pásmu 800 MHz povinnost ověřit kompatibilitu provozu základnových stanic sítě s provozem rádiových zařízení ostatních uživatelů rádiového spektra a ověřit, že nedojde k rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání. V rámci tohoto zkušebního provozu každé základnové stanice o délce minimálně dvou měsíců musí dojít k vyřešení všech zjištěných problému nekompatibility nebo rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání. Na základě výsledků zkušebního provozu každé základnové stanice schválí Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) uvedení základnové stanice do trvalého provozu nebo stanoví případné omezující podmínky pro trvalý provoz.

Mobilní operátoři jsou povinni doručit Úřadu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce seznam základnových stanic aktuálně provozovaných ve zkušebním provozu a základnových stanic, které plánují uvést do provozu v následujícím období. Na základě tohoto oznámení Úřad prostřednictvím těchto internetových stránek informuje o plánovaném zahájení zkušebního provozu základnových stanic v jednotlivých lokalitách České republiky. V rámci grafického znázornění je možné zobrazit umístění jednotlivých základnových stanic včetně informace o adrese jejího stanoviště a termínu zahájení zkušebního provozu. Součástí je rovněž tabulkový seznam obsahující informace o umístění stanoviště základnových stanic a datu předpokládaného uvedení stanice do zkušebního provozu. Toto datum se však může v závislosti na rozvoji výstavby jednotlivých vysílacích sítí měnit. Oznámené změny bude Úřad v rámci zveřejněných informací neprodleně zohledňovat.